images (19)Usługami, na które możemy liczyć na rynku pracy jest także przede wszystkim rejestracja osób poszukujących pracy, której może dokonać każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia i jest zdecydowany podjąć zatrudnienie. Podczas takiej rejestracji trzeba w urzędzie pracy przedstawić wszelkiego rodzaju dokumenty, które świadczą o naszych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych szkołach oraz kursach, a także zawrzeć na karcie rejestracyjnej wszelkie istotny informacje, które pozwolą nam zdobyć zatrudnienie na rynku pracy.

Podczas rejestracji osoba poszukująca pracy jest informowana o obowiązkach, a także przysługujących mu przywilejach z tytułu rejestracji. Przede wszystkim wiadomo, że osoba ta uzyskuje ubezpieczenie zdrowotne od urzędu pracy, który opłaca dane składki, ale osoba tam musi się regularnie zgłaszać na spotkania w urzędzie mające na celu znalezienie zatrudnienia. Urzędy, a także inne służby zatrudnienia świadczą także usługi względem osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, które chciałyby podjąć zatrudnienie. Służby zatrudnienia aktywizują ich do wszelkiego rodzaju działań na rzecz zatrudnienia, a także prowadzą dla nich szkolenia. W urzędach pracy i innych służbach zatrudnienia zawsze można znaleźć oferty dla osób niepełnosprawnych i dzięki temu osoby te nie muszą się czuć odrzucone i niepotrzebne.

imagesNiecodzienną, ale jednak stosowaną usługa w odniesieniu do osób poszukujących pracy jest z pewnością wystosowanie w stosunku do danej osoby indywidualnego planu rozwoju zawodowego, co jest bardzo korzystne, gdyż świadczy o tym, że publiczne służby zatrudnienia także potrafią kompleksowo i bardzo indywidualnie podejść do danego kandydata, który chce zdobyć wymarzoną pracę. Przede wszystkim taki indywidualny rozwój zawodowy wiąże się najpierw z poznaniem kandydata, czyli przeprowadzana jest z nim rozmowa zazwyczaj prowadzona przez doradcę zawodowego i z ej rozmowy dowiaduje się on o kwalifikacjach, samoocenie, a także innych ważnych aspektach i atrybutach danej osoby, które są pomocne w znalezieniu dla niej odpowiedniego zatrudnienia.

Oprócz tego na podstawie wszelkiego rodzaju testów predyspozycji ustalany jest cały profil osobowy takiej osoby i szukane są stanowiska, które są dla danej osoby odpowiednie. Bardzo dobrym rozwiązaniem w kwestii indywidualnego rozwoju zawodowego jest ustalenie planu szkoleń czy też dodatkowych kursów, które dana osoba mogłaby zrobić, aby stać się atrakcyjniejszą dla pracodawców na rynku pracy. Tego rodzaju rozmowy i spotkania z daną osobą trwają jakiś czas, gdyż trzeba dokładnie ustalić, co osoba powinna robić, aby znaleźć wymarzoną pracę i czerpać z niej później satysfakcję.

images (6)Usługi na rynku pracy są także związane w dużej mierze z samymi pracodawcami, dlatego też należy tutaj przede wszystkim wymienić doradztwo personalne, które polega na tym, że osoby, które się tym zajmują przyjmują pracodawców i wysłuchują ich oczekiwań względem kandydata na dane stanowisko pracy lub tylko pracodawca informuje ich o stanowisku, które ma, a doradca personalny ma określić szczegółowo wymagania, jakie ma spełniać kandydat na dane stanowisko. Określa on więc wszelkie predyspozycje, a także cechy osobowości, wykształcenie i kwalifikacje, które będą odpowiednie, aby zadania na danym stanowisku kandydat spełniał jak najlepiej. Pracodawcy mogą także z powodzeniem wynajmować takiego doradcę personalnego do tego, aby przeprowadzał on za nich rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na wybrane stanowiska pracy i dokonywał ich fachowej oceny.

Doradcy personalni świadczą więc usługi na rynku pracy związane z idealnym dopasowaniem kandydata do wybranego stanowiska pracy przy użyciu specjalistycznych narzędzi i arkuszów oceny. Warto więc korzystać z tego rodzaju usług, które oferuje nam rynek pracy, gdyż wówczas mamy pewność, że osoba, którą wybraliśmy na dane stanowisko pracy rzeczywiście sprawdzi się na nim fantastycznie, a my będziemy w pełni zadowoleni z wyników, które ona osiąga w pracy.

images (5)Usługi związane z instytucjami rynku pracy są bardzo rozlegle i przede wszystkim polegają one na udostępnianiu informacji głównie właśnie tej zawodowej. Obejmuje ona w głównej mierze informowanie zainteresowanych osób o zawodach zarówno tych starszych, jak i tych nowo powstałych. Udostępniane są także tego typu informacje w postaci różnorodnych gazetek i programów komputerowych, w których każdy zawód jest odpowiednio opisany i wyszczególniony w zależności od grupy zawodowej, predyspozycji, przeciwwskazań, a także wykonywanych czynności. Opisane jest szczegółowo także miejsce pracy, dlatego też każdy człowiek w szczególności ten, który stoi przed wyborem zawodu może się zapoznać z tego typu informacjom i podjąć decyzję, czy taki zawód rzeczywiście mu odpowiada. Informacja zawodowa obejmuje jednak nie tylko same zawody, ale także cały rynek pracy, a z nim popyt na konkretne zawody, a także informacje o tym, które zawody znikają z rynku pracy i nie warto ich jednak wybierać, albo też których mamy przesyt. Informacje te dotyczą więc kierunku, w którym zmierza nasz rynek pracy. Informacja zawodowa obejmuje również informowanie o dostępnych szkoleniach, a także możliwościach kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie. Pomocne jest to więc w znalezieniu odpowiedniej szkoły, która jest najlepszą w kształceniu danego zawodu.

pobraneUsługi EURES związane są z pozyskiwaniem kandydatów do pracy za granicą na terenie całej Unii Europejskiej. Przede wszystkim więc polega to wszystko na pomocy bezrobotnym, a także osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia za granicą, które będzie zgodne z prawem swobodnego przepływu pracowników właśnie na terenie Unii Europejskiej. Tego typu usługi związane są także z udzielaniem pracodawcom pomocy w zakresie znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy na terenie Unii Europejskiej, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Tego typu usługi obejmują również inicjowanie spotkań pracodawców z poszukującymi pracy w celu znalezienia zatrudnienia osobiście podczas krótkiej rozmowy.

Usługi EURES to także nieustanne informowanie poszukujących pracy o stanie rynku pracy, poszukiwanych zawodach oraz tych, których jest już niestety za dużo na naszym polskim rynku pracy. Niebagatelne znaczenie mają usługi tego typu w zakresie przeciwdziałania, a także wręcz zwalczania wszelkiego rodzaju przeszkód, które nie raz pojawiają się w odniesieniu do mobilności w dziedzinie zatrudnienia. Usługi te także trzeba rozpowszechniać, dlatego też ma to miejsce w związkach zawodowych czy też organizacjach pracodawców, aby wszyscy mogli dowiedzieć się, czym tak naprawdę są usługi EURES. Prowadzone są także projekty o międzynarodowym zasięgu przez EURES.

images (5)Niejednokrotnie na rynku pracy znajdują się grupy osób, które posiadają bardzo niskie kompetencje i przez to osoby te nieustannie napotykają na swojej drodze wszelkiego rodzaju problemy związane z niemożnością znalezienia dla siebie odpowiedniego zatrudnienia. Wówczas powstaje konieczność wdrożenia wobec nich kompleksowych działań, które to mają na celu przede wszystkim ich umiejętną aktywizację zawodową, podniesienie ich kwalifikacji, a także inne odpowiednio dopasowane do ich potrzeb usługi rynku pracy. Wówczas tworzone są względem grupy takich osób odpowiednie projekty.

Dzięki takim właśnie projektom przezwyciężane zostają przede wszystkim trudności związane z posiadanymi kwalifikacjami przez te osoby, a także nawet problemy natury bytowej, które niejednokrotnie są także bardzo poważne. Projekty te obejmują więc przede wszystkim aktywizację grup wykluczonych. W realizacji takich projektów specjalizują się w głównej mierze wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe. Przykładem takiego projektu realizowanego przez owe organizacje może być projekt przeciwdziałający negatywnym skutkom migracji zarobkowe, a także podjęcie działań w zakresie osób po pięćdziesiątym roku życia, którzy poszukują pracy. Także inne projekty obejmują osoby niepełnosprawne, uzależnione czy też więźniów i chorych psychicznie.

53956e431c643_oNiewiele osób niestety słyszało o tego typu usłudze rynku pracy, jaką jest właśnie kontraktowanie, a szkoda, ponieważ jest to jedno z najważniejszych narzędzi, które ma na celu włączenie niepublicznych instytucji rynku pracy w realizację polityki całego polskiego rynku pracy. Tego typu działanie, co najważniejsze może nam dać bardzo różnorodne korzyści. Przede wszystkim chodzi tutaj o uzupełnienie deficytu publicznych służb zatrudnienia. Dzięki temu więc można podjąć działania, które zwyczajnie ze względu na ograniczenia prawne nie mogłyby zostać podjęte poprzez publiczne służby zatrudnienia. Bardzo duże znaczenie w reagowaniu na problemy, które nagle pojawiają się na rynku pracy ma kontraktowanie. Dzięki temu mogą być bowiem zakupywane pewne usługi.

Co ważne, kontraktowanie to także narzędzie, poprzez które rozwija się zasadniczo współpraca z pozarządowymi organizacjami w naszym kraju. Jest to o tyle ważne, że właśnie owe instytucje pozarządowe posiadają dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z takimi grupami ludzi, których charakteryzują bardzo specyficzne potrzeby w zakresie zatrudnienia. Trzeba także podkreślić, że tylko i wyłącznie taki organizacje potrafią indywidualnie i kompleksowo podejść do danych osób. Takie kontraktowanie powinno być zawsze bardzo dokładnie przemyślane.

Successful people shaking hands making an agreementPieniądze na wszelkiego rodzaju działania zmierzające do poprawy zatrudnienia wśród osób bezrobotnych o poszukujących pracy, a także pieniądze na zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia są bardzo potrzebne, dlatego też finansowanie to jednak z najważniejszych usług na rynku pracy, które świadczą instytucje takie, jak urzędy pracy przede wszystkim. Finansowane są także szkolenia, a także staże. Urzędy pracy finansują również działalność gospodarczą, którą chce założyć osoba. Oprócz tego finansowanych jest jeszcze wiele innych rzeczy. Usługi rynku pracy mogą być w szczególności finansowane z Funduszu Pracy, a także środków samorządów. Tymi właśnie środkami dysponują przede wszystkim Marszałkowie województwa lub też Starości powiatów.

Środki te przeznaczane są publicznym służbom zatrudnienia w odpowiedniej ilości na realizację ważnych zadań z zakresu pośrednictwa pracy. Bardzo duże znaczenie dla finansowania takich usług mają również fundusze unijne. Należy tutaj wymienić przede wszystkim Program Operacyjny Kapitał ludzki. Jego celem jest wzrost zatrudnienia, a także tak ważna integracja społeczna. W finansowaniu usług rynku pracy biorą też udział środki, które posiadają osoby poszukujące pracy, a także sami pracodawcy. Widać więc wyraźnie, że finansowanie wielu usług na rynku pracy ma bardzo duże znaczenie.

frends2Wyjątkowe znaczenie w znalezieniu zatrudnienia ma nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, dlatego też instytucje rynku pracy udostępniają w tym zakresie usługi takie, jak szkolenia, aby dać bezrobotnym i poszukującym pracy możliwość bezpłatnego dokształcania się w tego rodzaju dziedzinach. Takie szkolenia prowadzone są oczywiście poprzez instytucje szkoleniowe. Takie szkolenia obejmują przede wszystkim nie tylko podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, ale także w dużej mierze ich zmianę. Poprzez szkolenia może nastąpić także rozwój umiejętności poszukiwania pracy wśród bezrobotnych.

Szkolenia prowadzone są naprawdę z różnorodnej tematyki, dlatego też każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Plan takich bezpłatnych szkoleń wraz z liczbą miejsc dla zainteresowanych jest zawsze podawany na stronach internetowych przede wszystkim urzędów pracy, ale także innych instytucji, które czuwają nad aktywizacją i podnoszeniem kwalifikacji wśród osób poszukujących zatrudnienia. Warto więc nieustannie obserwować tego typu listy na stronach internetowych, a być może trafimy na szkolenie, które da nam pewne zatrudnienie w wybranej przez nas branży. Warto wybierać takie szkolenia w szczególności dlatego, że są one darmowe. Najpopularniejsze obejmują obsługę kasy fiskalnej czy też podstawowych programów komputerowych.

jobsearchNiebagatelne znaczenie ma usługa na rynku pracy związana z pomocą osobom w aktywnym poszukiwaniu prac. Polega to przede wszystkim na tym, że osoby poszukujące pracy są odpowiednio przygotowywane do lepszego radzenia sobie w tym procesie. Pomaga się im w poszukiwaniach pracy poprzez odpowiednie doradztwo i pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych, aby następnie samodzielnie mogli tego rodzaju dokumenty tworzyć bez niczyjej pomocy. Bardzo duże znaczenie ma w tej usłudze wysyłanie osób na odpowiednie szkolenia w zakresu kształcenia umiejętności poszukiwania pracy, a także kierowanie na zajęcia aktywizacyjne do szukania pracy.

Pomoc w zakresie aktywnego poszukiwania pracy polega także bardzo często na tym, że osobom bezrobotnym udostępniane są bazy danych i inne informacje, które służą poszerzeniu wiedzy na temat poszukiwania pracy, a także samozatrudnienia. Jeżeli chodzi o instytucje, które tego rodzaju pomoc świadczą i tego rodzaju usługi, to należy tutaj przede wszystkim wymienić urzędy pracy, a także centra informacji i planowania kariery zawodowej. Oprócz tego usługi związane z aktywnym poszukiwaniem pracy świadczą również akademickie biura karier. Tego typu pomoc jest wszystkim osobom niezbędna, aby mogli oni w przyszłości doskonale radzić sobie na polskim i zagranicznym rynku pracy.