images (5)Niejednokrotnie na rynku pracy znajdują się grupy osób, które posiadają bardzo niskie kompetencje i przez to osoby te nieustannie napotykają na swojej drodze wszelkiego rodzaju problemy związane z niemożnością znalezienia dla siebie odpowiedniego zatrudnienia. Wówczas powstaje konieczność wdrożenia wobec nich kompleksowych działań, które to mają na celu przede wszystkim ich umiejętną aktywizację zawodową, podniesienie ich kwalifikacji, a także inne odpowiednio dopasowane do ich potrzeb usługi rynku pracy. Wówczas tworzone są względem grupy takich osób odpowiednie projekty.

Dzięki takim właśnie projektom przezwyciężane zostają przede wszystkim trudności związane z posiadanymi kwalifikacjami przez te osoby, a także nawet problemy natury bytowej, które niejednokrotnie są także bardzo poważne. Projekty te obejmują więc przede wszystkim aktywizację grup wykluczonych. W realizacji takich projektów specjalizują się w głównej mierze wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe. Przykładem takiego projektu realizowanego przez owe organizacje może być projekt przeciwdziałający negatywnym skutkom migracji zarobkowe, a także podjęcie działań w zakresie osób po pięćdziesiątym roku życia, którzy poszukują pracy. Także inne projekty obejmują osoby niepełnosprawne, uzależnione czy też więźniów i chorych psychicznie.

Leave a Reply